Salgsbetingelser

SALGSBETINGELSER OG TJENESTEVILKÅR

----

OVERSIKT

Dette nettstedet drives av MS TRADING AS. På hele nettstedet refererer begrepene "vi", "oss" og "våre" til MS TRADING AS. MS TRADING AS tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra dette nettstedet til deg, brukeren, betinget av at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og/ eller kjøpe noe fra oss, engasjerer du deg i vår "tjeneste" og godtar å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("vilkår for bruk", "vilkår"), inkludert disse tilleggsvilkårene og retningslinjene referert til her og/eller tilgjengelig via hyperkobling. Disse vilkårene for bruk gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert uten begrensning brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, selgere og/ eller bidragsytere av innhold. Les disse vilkårene nøye før du åpner eller bruker nettstedet vårt. Ved å gå til eller bruke en del av nettstedet, godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke noen tjenester. Hvis disse vilkårene betraktes som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene.

Alle nye funksjoner eller verktøy som legges til i den nåværende butikken, skal også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan når som helst se den nyeste versjonen av vilkårene for bruk på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter at alle endringer er lagt ut, innebærer aksept av disse endringene. Butikken vår er hostet på Shopify Inc. De gir oss den elektroniske netthandelsplattformen som lar oss selge våre produkter og tjenester til deg. 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

SEKSJON - PARTENE 

Selger er: Fangstmann.no (MS Trading AS) 

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

Firmanavn: MS Trading AS

Kontaktadresse: Lyseveien 7, 3531

E-post: post@Fangstmann.no

Organisasjonsnummer: 926 674 889

SEKSJON 1 - VILKÅR FOR ONLINE BUTIKK

Ved å godta disse vilkårene for bruk, representerer du at du minst er myndighetsalder i din stat eller bostedsprovins, eller at du er myndighetsalder i din stat eller bostedsprovins, og at du har gitt oss ditt samtykke til la noen av dine mindre pårørende bruke dette nettstedet.

Du må ikke bruke produktene våre til ulovlige eller uautoriserte formål, og du kan ikke under bruken av tjenesten bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettslover).

Du må ikke overføre ormer eller virus eller noen kode av ødeleggende art.

Brudd på eller brudd på vilkårene vil resultere i en umiddelbar avslutning av tjenestene dine. 

Ved kjøp i vår nettbutikk forbeholder vi oss til forbrukerkjøpsloven. Hvor vi innen fem virkedager, fra bestillingen er gjort av kjøper, vil ta betalt for produktene eller tjenestene. Er dette en bestillingsvare vil dette også gjelde disse produktene eller tjenestene. 

SEKSJON 2 - BETALING OG MODIFIKASJONER AV TJENESTEN / PRISER

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Prisene for våre produkter kan endres uten varsel.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avbryte tjenesten (eller deler eller innhold derav) uten varsel når som helst.

Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller avbrytelse av tjenesten. 

SEKSJON 3 -  BETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

SEKSJON 4 - LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Ved kjøp av bestillingsvarer eller fjernlagervarer vil informasjon om forventet leveringstidspunkt gjelde. 

SEKSJON 5 - ANGRERETT
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Se våre retningslinjer for angrerett

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
- Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
- Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
- Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

SEKSJON 6 - FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

OPPFYLLELSE

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

HEVING

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

ERSTATNING

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

SEKSJON 7 -  MANGEL VED VAREN - KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

RETTING ELLER OMLEVERING

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

PRISAVSLAG

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

HEVING
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

SEKSJON 8 - Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

OPPFYLLELSE
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

HEVING
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

RENTER VED FORSINKET BETALING/INKASSOGEBYR
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

GEBYR VED UAVHENTEDE IKKE-FORSKUDDSBETALTE VARER
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

SEKSJON 9 - VALGFRITT VERKTØY

Vi kan gi deg tilgang til tredjepartsverktøy som vi verken overvåker eller har kontroll eller innspill over.

Du erkjenner og godtar at vi gir tilgang til slike verktøy "som de er" og "som tilgjengelige" uten noen garantier, fremstillinger eller vilkår av noe slag og uten noen godkjenning. Vi har intet ansvar som følge av eller knyttet til din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy.

Enhver bruk av deg av valgfrie verktøy som tilbys via nettstedet er helt på egen risiko og skjønn, og du bør sørge for at du er kjent med og godkjenner vilkårene for hvilke verktøy som tilbys av relevante tredjepartsleverandører.

Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og/eller funksjoner gjennom nettstedet (inkludert utgivelse av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester skal også være underlagt disse vilkårene. 

SEKSJON 10 - Tredjeparts lenker

Enkelte innhold, produkter og tjenester tilgjengelig via vår tjeneste kan inneholde materialer fra tredjeparter.

Tredjeparts lenker på dette nettstedet kan lede deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten, og vi garanterer ikke og vil ikke ha noe ansvar eller ansvar for tredjeparts materialer eller nettsteder, eller for annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Vi er ikke ansvarlig for skader eller skader knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som er gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Les nøye gjennom tredjeparts retningslinjer og praksis, og sørg for at du forstår dem før du foretar en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjepartsprodukter bør rettes til tredjeparten.

SEKSJON 11 - FEIL, UNAKURASJONER OG ULATELSER

Noen ganger kan det være informasjon på nettstedet vårt eller i tjenesten som inneholder trykkfeil, unøyaktigheter eller mangler som kan knytte seg til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, produktfraktkostnader, transporttider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjon i tjenesten eller på et tilknyttet nettsted er unøyaktig når som helst uten forhåndsvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen) .

Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon i tjenesten eller på et relatert nettsted, inkludert uten begrensning, prisinformasjon, bortsett fra det som kreves ved lov. Ingen spesifisert oppdaterings- eller oppdateringsdato som brukes i tjenesten eller på et relatert nettsted, bør tas for å indikere at all informasjon i tjenesten eller på et relatert nettsted er endret eller oppdatert.

SEKSJON 12 - SKADELØSNING

Du godtar å skadesløsholde, forsvare og holde MS TRADING AS og våre foreldre, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, offiserer, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte, ufarlige for ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatkostnader, utført av tredjepart på grunn av eller som følge av brudd på disse vilkårene for bruk eller dokumentene de inneholder ved henvisning, eller brudd på noen lov eller tredjeparts rettigheter. - FLERELIGHET

SEKSJON 13 - KONFLIKTLØSNING
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 6 og 7. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.